Tekemämme tuore tutkimus vahvistaa myyttiä siitä, etteivät suomalaiset yritykset osaa omasta mielestään markkinoida. Globaalisti toimivien suurten suomalaisten B2B-yritysten markkinointijohtajat tunnistavat haasteen ja nostavat suurimmiksi markkinointipuutteikseen erityisesti digitaalisen markkinoinnin osaamisen. Yli puolet tutkituista yrityksistä on kuitenkin aikeissa panostaa markkinointiosaamisen kehittämiseen. Markkinointiorganisaatioiden hajautetut rakenteet, toimintamallit sekä resurssit kuitenkin jarruttavat kehittymistä kilpailutilanteen vaatimalla nopeudella.

Selvitimme tutkimuksessa, miten suomalaiset globaalisti toimivat B2B-yritykset johtavat markkinointiaan Suomesta käsin, hyödyntävät digitaalisen murroksen tuomia mahdollisuuksia ja kokevat markkinoinnin haasteet.

Tutkimus paljasti mm., että suomalaisten B2B-yritysten kyvyttömyys hyödyntää tehokkaasti modernin markkinoinnin keinovalikoimaa rajoittaa menestystä globaalissa kilpailussa. Näemme, että pärjääminen uudessa tilanteessa vaatisi uudenlaisia toimintamalleja ja tapaa organisoida yritysten markkinointi.

Suomalaisten yritysten huippuosaaminen tuntuukin olevan yksi maailman tarkimmin varjeltuja salaisuuksia. Viennistä elävässä maassa käsillä on kansantaloudellisesti merkittävä ongelma.

Ennen digitaalista murrosta globalisoituneet suomalaiset B2B-yritykset on organisoitu joko alueittain tai segmenteittäin, jolloin markkinoinnin johtaminen jakaantuu pääyksikön ja alueyksiköiden välille.

”Tutkimus paljastaa, ettei markkinointia useinkaan johdeta keskitetysti Suomessa sijaitsevista pääyksiköistä. Markkinointia johdetaan paikallisesti, mutta usein väärien mittareiden ja tavoiteasetannan kautta. Tämä on hyvin vaarallista tilanteessa, jossa ollaan markkinoinnillisesti haastaja-asemassa ja vastassa ovat hyvin suuret kilpailijat” (ToinenPHD:n toimitusjohtaja Jussi Piri)

 

Markkinointipäättäjillä uudistushalua

Tutkimuksen mukaan markkinointijohtajat ovat kivuliaan tietoisia haasteista ja pyrkivät kehittämään markkinointinsa tehokkuutta. Markkinointipäättäjät pyrkivät valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin parantamalla markkinoinnin pääyksikön ja paikallisorganisaatioiden yhteistyötä (71 % haastatelluista) sekä kehittämällä digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyttä (64 %) ja markkinointikompetenssia (57 %).  Kolmannes haastatelluista (29 %) näkee haasteiden syynä henkilöresurssien vähäisyyden.

Tutkimuksen mukaan markkinointipäättäjät näkevät, että yritysten markkinoinnin kehityksen esteiksi ovat muodostuneet osaaminen, toimintatavat ja rakenteet. Lisäksi suomalaisten yritysten investointitasot laahaavat jäljessä moniin suurempiin kilpailijoihin nähden, vaikka tämä ei suoraan nouse esille tutkimustuloksissa.

 

Katse ostopolun loppumetreiltä koko matkalle

Tutkimuksessa ilmeni, että suurin osa yrityksistä ei mittaa markkinoinnissaan asiakkaan ostopolkua koko sen matkalta, vaan huomio kiinnittyy putken loppupäähän. Myyntiä (86 %) ja asiakastyytyväisyyttä (79 %) pidetään tärkeimpinä markkinoinnin mittareina. Sen sijaan myyntiin johtavien markkinointitoimenpiteiden, kuten liidien (43 %) ja mainonnan tehokkuuden (29 %), mittaaminen nähdään vähemmän tärkeänä.

Näemme, että yrityksissä ei oikein ymmärretä ostopolun kaikkien vaiheiden edesauttavan myyntiä. Markkinoinnin kehittäminen vaatii organisaatioilta aivan uudenlaista osaamista ja ajattelua, jossa ostopolun kaikkia vaiheita mitataan ja analysoidaan.

Käynnissä oleva digitaalinen murros tarjoaa yrityksille mahdollisuuden johtaa markkinointiaan keskitetysti.

Nykyiset alustat mahdollistavat tarkkojenkin kohderyhmien tavoittamisen globaalisti Suomesta käsin. Yrityspäättäjien tulee kuitenkin muistaa, että onnistuneen markkinointimallin edellytyksenä on muutoksen aloittaminen ihmisistä ja toimintatavoista. Ihmisten kyvykkyyksien tulee olla oikealla tasolla ennen kuin voidaan ajaa sisään uusia teknologioita ja tavoitteita.

Lue koko tiedote: tiedote – B2B-markkinointi tutkimus suomalaiset suuret ja vientiyritykset – ToinenPHD

 

Haluatko kuulla lisää tutkimustuloksista, ota yhteyttä: Jussi Piri, Managing Director, ToinenPHD, jussi.piri@toinenphd.com, +358 40 592 4933

Voit lukea asiasta lisää myös Kauppalehdestä, Suomen Yrittäjien sivustolta tai Markkinointi & Mainonnasta.

* ”Miten suomalaiset globaalisti toimivat B2B-yritykset johtavat markkinointiaan?” -tutkimus, huhtikuu 2018. Tutkimuksessa haastateltiin yritystpäättäjäryhmää, jotka edustavat yli 20 prosenttia kohderyhmän yrityksistä. Kyseiset yritykset vastaavat merkittävää osaa Suomen ulkomaanviennistä.